Авторам

До уваги авторів науково-практичного журналу

«Актуальні проблеми філософії та соціології»!

 

Редакція науково-практичного журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» запрошує до співпраці докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад'юнктів, аспірантів, здобувачів), викладачів вищої школи.

Журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології» внесено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з філософських наук на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, відповідно до Наказу МОН України від 29.12.2014 р. № 1528 (додаток № 11).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: Серія КВ № 20826-10626Р від 25.06.2014 р.

Науковий журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології» включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). Згідно п.п. 2.1, 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17 жовтня 2012 року № 1112, статті опубліковані у журналі, прирівнюють до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.

Матеріали для опублікування подаються українською, російською і англійською мовами і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5. – С. 26–30).

Стаття обов’язково повинна містити наступні структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання мети статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.

 

Статті до двадцять третього  номеру науково-практичного журналу

«Актуальні проблеми філософії та соціології» 

приймаються до 25 травня 2018.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 1. Ліворуч від найменування статті вказується УДК.
 2. Обсяг статті – 12–18 сторінок.
 3. Шрифт: Times New Roman; кегль – 14, інтервал – 1,5. Всі поля 20 мм, абзацний відступ – 1, 25.
 4. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках за таким зразком: [2, с. 14].
 5. Наприкінці тексту після літератури розміщуються ключові слова (до 5), назва статті та анотації (обсяг: 900–1000 знаків кожна) українською, російською та англійською мовами.
 6. Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 7. Редакційна колегія звертається до авторів з проханням при оформленні статей розрізняти дефіс («-») і тире («–»), та перевіряти статтю на наявність зайвих недрукованих знаків.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 504.75.13.101.1

Варвянський С. М.

професор кафедри філософії та політології

Полтавського університету економіки і торгівлі,

доктор філософських наук, професор

 

СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ

Для цивілізації в цілому та конкретно незалежної України надзвичайно актуальною є екологічна проблема … [2, c. 192].

 

Література

1. Аристотель. Сочинения : в 4 т. / Аристотель. – М. : Наука, 1976– . – Т. 1. – 1976. – 606 с.

 

Анотація

Варвянський С. М. Світоглядні аспекти екологічної проблеми.– Стаття.

У статті розглядаються філософські та етико-гуманістичні аспекти екологічної проблеми, які впливають на формування світоглядних орієнтацій у розв’язанні протиріч у системі «природа – суспільство».

Ключові слова: світогляд, екологія, екологічна проблема, екологічна етика, екологічна культура, екологічний гуманізм.

Аннотация

Варвянский С. М. Мировоззренческие аспекты экологической проблемы. – Статья.

В статье рассматриваются философские и этико-гуманистические аспекты экологической проблемы, которые влияют на формирование мировоззренческих ориентаций в разрешении противоречий в системе «природа – общество».

Ключевые слова: мировоззрение, экология, экологическая проблема, экологическая этика, экологическая культура, экологический гуманизм.

Summary

Varvianskyi S. M. Worldview aspects of modern ecological problems. – Article.

The article deals with the philosophical and ethical aspects of ecological problems which influence the worldview orientation in the solution of contradictions in the system of “nature – society”.

Key words: worldview, ecology, ecological problem, ecological ethics, ecological culture, ecological humanism.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування статті у науково-практичному журналі «Актуальні проблеми філософії та соціології» № 23 необхідно до 25 травня 2018 року відправити на електронну пошту ap@apfs.in.ua наступні матеріали:

1. Статтю;

2. Довідку про автора (прізвище, ім'я, по батькові автора, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи (навчання), контактний телефон, адреса електронної пошти, поштова адреса для відправки друкованого примірника);

3. Скановану копію квитанції про оплату.

 

УВАГА!

Статті підлягають внутрішньому анонімному рецензуванню та перевірці на наявність плагіату. Реквізити для оплати надсилаються авторам разом з підтвердженням про відповідність статті вимогам до публікації протягом тижня.

Редакція залишає за собою право відхиляти статті авторів, які не дотримуються наведених вимог.

Редколегія може не поділяти світоглядних та наукових переконань авторів. Автори несуть відповідальність за точність цитат, прізвищ, посилань та фактів, наведених в тексті наданих статей.

 


Поштова розсилка друкованих примірників видання відбудеться 27 липня 2018 року.


 

Розмір публікаційного внеску, який покриває витрати друку і відправки Вам журналу, становить 500 грн. (до 12 сторінок включно). Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 40 грн. Реквізити для оплати надсилаються на електронну адресу після прийняття статті до друку.

 

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ:

Редакція науково-практичного журналу

«Актуальні проблеми філософії та соціології»

Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія»

 

вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Телефон редакції: +38 095 579 97 19

Електронна адреса: www.apfs.in.ua

Електронна пошта: ap@apfs.in.ua

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"