Актуальні проблеми філософії та соціології № 11

Титульна сторінка

Зміст

У. Р. Агабекова Особенности развития идей Ф. Ницше и М. Хайдеггера философами постмодернизма

К. І. Алєксєєва Соціальна нерівність у глобалізованому світі на прикладі сучасної освіти

О. Г. Алієва Людина в індустріальному суспільстві

А. Ю. Ареф’єва Образи сакрального мистецтва в музиці України ХХ–ХХІ століть

Н. М. Баранова Роль і значення викладання курсу «Професійна та корпоративна етика» у вищому навчальному закладі

Р. А. Бугадинова Взаимоотношения между супругами как основа успешной социализации подрастающего поколения

М. І. Гурик Декомунізація як шлях побудови україноцентристської моделі історичної пам’яті

В. Ю. Димитров Новітні методологічні підходи в теорії управління

Л. В. Діденко, В. І. Кондрашова-Діденко СМАРТ-країна: освіта

С. П. Дронь Категорія часу у філософських концепціях античності

И. А. Дышлевой Социальная значимость прав человека

A. Yilmayan Studies about drug addiction in Turkey and in the world

А. М. Іщенко, О. М. Іваненко Особливості соціологічного оцінювання конкурентного інноваційного потенціалу вищого навчального закладу

О. В. Колісник Театр у соціокультурній динаміці сьогодення

К. В. Кротов Античність і середньовіччя: порівняльний аналіз вирішення проблеми смислу історії

К. Д. Лазука Трансформації фокусу уваги в дослідженнях історичної пам’яті ХХ–ХХІ століть

І. Ю. Легенький Музичний нонконформізм у контексті стилетворчих інтенцій художньої культури ХХ століття

А. М. Лещенко Коеволюційно-резонансна специфіка синтезу християнського сакрального мистецтва

К. Н. Мамедова Трансдисциплинарный подход в определении общенаучной картины мира: обзор научных мнений

І. І. Матюшина Концепт, структура й субстрат системи смислоутворення

О. А. Моргун Розвиток креативних здібностей творчих суб’єктів у процесі синергопереходу до ноосферного розуміння світу

В. В. Остапова Формы социального ухода в концептах постклассической философии

Д. В. Петренко Онтологія Жиля Дельоза: вічне повернення й випадок

К. В. Райхерт Американский пин-ап 1940-х годов с точки зрения семиологии Ролана Барта

Л. М. Романкова Виховний простір вищого навчального закладу як чинник становлення особистості майбутнього фахівця

О. Є. Сакало Ціннісний портрет українського суспільства: за даними World Values Survey

У. П. Севастьянів Католицька церква й новітні цифрові технології

А. А. Согорін Результати контент-аналізу реклами як інституту формування ідентичності в сучасному українському суспільстві (на прикладі реклами в глянцевих журналах)

О. М. Троїцька Феномен діалогу в комунікативних культурно-освітніх практиках: філософська рефлексія

А. Г. Фармаилов Туризм как фактор повышения уровня экономического благосостояния общества

Л. В. Чорна Щодо проблеми розуміння поняття «ідея» в античній філософії

В. Е. Шедяков Культура как фактор общественных трансформаций

Наші автори

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2017. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"